Chào mừng quý vị đến với Trường THCS Yên Thọ, Đông Triều.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

ktra anh 8 lan1- đay du 2013-2014

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Đức An (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:33' 19-09-2013
Dung lượng: 49.5 KB
Số lượt tải: 1449
Số lượt thích: 0 người
HONG SON SECONDARY SCHOOL
Full name: …………………………………..
Class: 8…….…
THE 45 – MINUTE TEST
SCHOOL YEAR: 2013 –2014
SUBJECT: ENGLISH 8
TEST 1
MarksTeacher’s remark


A. Multiple choice (chọn câu trả lời đúng) (2ms)
1. The sun …………………in the East.
a. rise b. rises c. rising d. to rise
2. Lan is not…………………to be in my class.
a. enough old b. very old c. old enough d. too old
3. It only takes one……………..to cause a fire.
a. match b. drug c. bead d. knife
4. I’ll come and pick you up…………….8:15 this evening.
a. in b. at c. on d. with
5. This is Nam. Can I speak ……………… Lan?
a. on b. for c. with d. to
6. You must ……..your lessons before you go to school.
a.learn b. learning c. to learn d. learned
7. You’ll have to cook dinner ………………...
a. myself b. yourself c. herself d. themselves
8. You have to keep all dangerous objects out ………….children’s reach.
a. on b. of c. in d. with


HONG SON SECONDARY SCHOOL
Full name: …………………………………..
Class: 8…….…
THE 45 – MINUTE TEST
SCHOOL YEAR: 2013 –2014
SUBJECT: ENGLISH 8
TEST 1
MarksTeacher’s remark


B. Listen to the tape. Then complete the dialogue.(1m)
(Nghe và chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống)Lan : Can I help you cook ……………….., Mom ?
Mrs Tu: Sure .You can cook the “Special Chinese fried rice.” for me?
Use the big ………………………., please.
Lan : OK. How much ………… do I put in?
Mrs Tu: Just a little. Wait until it’s hot and then fry the ………... and the
green peppers.

C. Choose the word which is pronounced differently from the other (1m)
(Chọn 1 từ có cách phát âm khác với từ còn lại)
A. a. live b. right c. fire d. rice
B. a. door b. good c. book d. food
C. a. children b. chair c. chemical d. teacher
D. a. safety b. dryer c. study d. friendly
D. Give the correct form of the words: (0,75m ) (Cho hình thức đúng của từ )
a. You have to make sure children do not play with …………….. . (match)
b. A kitchen is a ………………... for children to play. (danger)
c. My English isn’t good enough ……………our Speaking English Club. (join)
E. Find the mistake in each sentence.(0,75m) (Tìm lỗi trong mỗi câu )
a. Would you like go to the concert with my friends tonight?
A B C D
b. Do you want to go to the library with us at Friday?
A B C D
c. Lan failed her English test. She should to study harder.
A B C D
F. Read
1. Read the passage (đọc đoạn văn )
Lan is fourteen years old .She is a pretty girl with long black hair.She goes to school five days a week and usually goes swimming with some friends on Saturday mornings
She lives in a large house with her mother, father and younger brother at 35 Nguyen Hue Street. Lan has a lot of friends. Of all her friends, Nga and Thuy are the ones. She spends most of her free time with. They like listening to music and playing sports in their free time.
**True (T) or false (F) (1m): T F
a. Lan is sixteen years old. ………… …………
b. She usually goes fishing with her friends ………… …………
c. Her friends like listening to music ………… …………
d. She goes
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓